Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Výzva na tri poradné referendá – informácia pre voličov, 25.04.2024

Národné zhromaždenie Republiky Slovinsko na svojom zasadnutí 25. apríla 2024 prijalo dekréty o výzve na tri poradné referendá (Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 35/2024): - o úprave práva na pomoc pri dobrovoľnom ukončení života, - o zavedení prednostného hlasovania pre voľby do Národného zhromaždenia, - o pestovaní a spracovaní konope na lekárske účely a pestovaní a držbe konope na obmedzené osobné použitie. O štyroch referendových otázkach rozhodnú voliči v poradných referendách. Hlasovanie sa uskutoční v nedeľu 9. júna 2024 súčasne s voľbami poslancov Slovinskej republiky do Európskeho parlamentu. Dôležité: - Voliči s trvalým pobytom v Slovinsku (rezidenti), ktorí budú v deň volieb v zahraničí, budú musieť, ak chcú voliť poštou zo zahraničia alebo na diplomatickom či konzulárnom zastúpení so zriadenou volebnou miestnosťou, najneskôr do 24. mája 2024 , do 24:00 slovenského času podať žiadosť o iný spôsob hlasovania v referendách Národnej volebnej komisii. - Voliči s trvalým pobytom v Slovinsku (obyvatelia), ktorí už podali žiadosť o účasť v eurovoľbách poštou zo zahraničia, dostanú poštovú zásielku s volebnými materiálmi aj pre poradné referendá a nebudú musieť podávať novú žiadosť, ani novú prihlášku nebude potrebné posielať voličom, ktorí už oznámili, že budú voliť v eurovoľbách na zastupiteľských úradoch v zahraničí. - Voliči s trvalým pobytom v zahraničí (expatrianti), ktorí nemôžu voliť na diplomatickej misii alebo konzuláte, budú môcť voliť poštou zo zahraničia, ak podajú žiadosť o hlasovanie poštou zo zahraničia Národnej volebnej komisii najneskôr do 24. 2024 do polnoci slovenského času. Na rozdiel od volieb predstaviteľov Slovinskej republiky do Európskeho parlamentu sa volebné preukazy týmto voličom nebudú vydávať z úradnej moci - o tento spôsob hlasovania musí volič výslovne požiadať v referende. - Voliči s trvalým pobytom v zahraničí (expatrianti), ktorí budú v deň volieb v Slovinskej republike, môžu voliť v osobitnej volebnej miestnosti okrskovej volebnej komisie (tzv. volebná miestnosť "omnia"), ak o tom informujú najneskôr ako 5. júna 2024 do 24:00 slovinského času oznámiť Štátnej volebnej komisii. Žiadosti o hlasovanie poštou zo zahraničia, na diplomatickej misii alebo na tzv do volebnej miestnosti "omnia", môžu sa prihlásiť cez portál eUprava, a to: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzpa-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html Odporúčame každému, kto chce voliť poštou zo zahraničia alebo na diplomatickom konzulárnom zastúpení, aby si čo najskôr podal žiadosť o iný spôsob hlasovania. Podrobnejšie informácie o referendových otázkach a informácie o zákonoch sú zverejnené na stránke Národnej volebnej komisie: https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/referendumi/volitve-referenduma/posvetovalni-referendumi-9 -6 -2024/

Späť ->