Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Vystúpenie prezidenta SR Ivana Gašparoviča na slovensko – slovinskom ekonomickom fóre, Bratislava

12. 4. 2012 Vaša Excelencia, vážený pán prezident, vážené dámy a páni, rád som prijal možnosť otvoriť slovensko-slovinské podnikateľské fórum. Moje osobitné poďakovanie patrí slovinskému prezidentovi Danilovi Türkovi, ktorý do Bratislavy priviedol významných predstaviteľov slovinskej podnikateľskej elity. Rastúci počet slovenských firiem podnikajúcich v Slovinsku, i slovinských firiem pôsobiacich na Slovensku, potvrdzuje tendenciu rozširovania a prehlbovania našej spolupráce. Častejšie obchodné a ekonomické kontakty, kooperáciu, výmenu názorov a skúseností, zvlášť osobné kontakty na všetkých úrovniach, od podnikateľskej až po obchodno-priemyselné komory a agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, považujem za jeden z najdôležitejších prostriedkov vzájomného porozumenia a posilnenia dôvery. Dôvery v stabilitu štátu i podnikateľského prostredia. Ak dnešné podnikateľské fórum aj v menej stabilnom medzinárodnom prostredí zvýši mieru vzájomnej dôvery, prirodzene to prinesie ďalšie konkrétne a životaschopné formy našej spolupráce. Práve absencia dôvery v globálnej ekonomike a finančníctve je silnou brzdou hospodárskeho rastu. Preto v tejto súvislosti mimoriadne oceňujem frekvenciu vašich slovensko-slovinských stretnutí. Za ostatný rok je to už tretie. Keď zdôrazňujem praktický prínos hospodárskej spolupráce medzi našimi krajinami, mám na mysli predovšetkým stabilný hospodársky vývoj, rastúce objemy a hľadanie nových foriem. Za kľúčové považujem hlavne posilnenie regionálnej spolupráce malých a stredných podnikateľov a spoločný prienik našich podnikov na trhy tretích krajín, napr. na západnom Balkáne. Zatiaľ musím konštatovať, že potenciál priamej spolupráce podnikov sa využíva, no nie tak ako by sme chceli. Myslím, že niekedy je to aj chybou našich podnikateľov, keďže nedokážu byť atraktívnymi dodávateľmi či subdodávateľmi pre slovinských partnerov, ktorí úspešne operujú na trhoch nástupníckych štátov bývalej Juhoslávie, prípadne v ďalších krajinách. Komparatívnou výhodou a silným argumentom v prospech zintenzívnenia takejto spolupráce na tretích trhoch je používanie eura ako našej spoločnej meny. Chcem vás vyzvať, aby ste ešte odvážnejšie využívali možnosti každoročných stretnutí na Slovenskej kooperačnej burze, konajúcej sa v rôznych regiónoch Slovenska, a na Medzinárodnom strojárskom dni v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Pozitívne vnímam aj úlohu Klubu SLO-SLO v rozvoji vzájomného obchodu a investícií v minulom roku. Rastie význam prístavu Koper pre našich podnikateľov. Teší ma, že zmiešaná slovensko-slovinská komisia pre kombinovanú dopravu a vyžitie prístavu Koper efektívne koordinuje spoluprácu v oblasti dopravy. Významne tým prispieva k rastu nášho exportu. Z iniciatívy Slovenska a so súhlasom partnerov z V4 je Slovinsko prizývané ako pozorovateľ aj do pracovnej skupiny pre kombinovanú dopravu V4. Formát V4 a Slovinsko zvyšuje pravdepodobnosť úspešnosti pri ovplyvňovaní európskych politík, najmä v oblasti spoločného podávania projektov Európskej komisii. Za veľmi povzbudzujúcu považujem informáciu, že prehlbovanie obchodnej výmeny Slovenska a Slovinska nezastavila ani globálna ekonomická a finančná kríza. Historicky najväčší nárast vzájomného obratu sme zaznamenali v minulom roku, ktorý v porovnaní s rokom 2010 vzrástol o 115 miliónov eur a dosiahol 654 miliónov eur. Veľmi si želáme, aby tento trend zostal zachovaný. Rast obchodného obratu oboch krajín je viditeľný najmä v strojárskom, automobilovom, elektrotechnickom, ale aj chemickom a farmaceutickom priemysle. Očakávam, že rast obchodnej výmeny sa prejaví aj vo vyšších formách hospodárskej spolupráce. Mám na mysli intenzívnejšiu a mnohostrannejšiu spoluprácu vo vede a výskume, inováciách, v investovaní do vysokých technológií, v budovaní moderných vedecko-technologických parkov, čím môžu naše krajiny reálne prispieť aj k riešeniu európskych a globálnych otázok. Ak chceme v budúcej Európe a svete niečo znamenať, nemáme inú alternatívu. Som presvedčený, že táto pridaná hodnota v spolupráci Slovenska a Slovinska by mohla napomôcť aj posilneniu našej spolupráce v kultúre, športe, v spolupráci miestnych samospráv a v neposlednom rade v cestovnom ruchu. Slovinsko nie je pre občanov Slovenska neznámou krajinou. Nepochybne, aj my na Slovensku máme čo ponúknuť našim slovinským priateľom. Slováci sú pohostinní a blízkosť oboch slovanských jazykov spoločne so zdokonaľujúcou sa infraštruktúrou našich turistických a kúpeľných stredísk vytvára dobré predpoklady, aby sa slovinskí turisti cítili u nás naozaj ako doma. Vážené dámy a páni, prišli sme s pánom rezidentom Türkom na vaše rokovanie, aby sme vám potvrdili, že vedeniu oboch našich krajín skutočne veľmi záleží na vašej úspešnej spolupráci, na vytváraní dobrých podnikateľských podmienok. Dobrých pre vás i pre vašich zamestnancov. Ak dnešné fórum prehĺbi v tomto smere vzájomnú dôveru, nepochybne bude pokračovaním tradície úspešných podnikateľských slovensko-slovinských stretnutí, bez ktorých si s pánom prezidentom Türkom už ani nevieme predstaviť program našich vzájomných návštev. Želám vám úspešné rokovania a hľadanie nových projektov vzájomnej spolupráce.

Späť ->